Service pagina

Services
Floris van Bommel
Algemene voorwaarden

Op alle overeenkomsten die je sluit met florisvanbommel.com zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Lees deze dan ook zorgvuldig zodat je weet wat je mag verwachten. Je kunt deze voorwaarden ook opslaan of afdrukken zodat je deze op een later moment nog eens kunt nalezen.

Voor een snelle afhandeling van vragen over bestellingen of klachten kun je terecht op het online contactformulier.


Download de Algemene Voorwaarden en het modelformulier voor herroeping

Inhoudsopgave
Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

Dag: kalenderdag;

Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;

Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;

Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping;

Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.


Terug naar boven

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer: Floris van Bommel Shoes B.V.
Handelend onder de naam: Floris van Bommel Webshop


Vestigingsadres:
Huidevetterstraat 6
2000 Antwerpen


Telefoonnummer: +31 (0)13 51 36 940


Bereikbaarheid: Van maandag t/m vrijdag van 09.00 uur tot 17.30 uur


E-mailadres: webshop@florisvanbommel.com

KvK-nummer: 667488870
Btw-nummer: BE667488870

 

Terug naar boven

Artikel 3 - Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.


Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.


Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.


Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.


Terug naar boven

Artikel 4 - Het aanbod

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.


Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.


Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.


Terug naar boven

Artikel 5 - De overeenkomst

De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van de bevestiging door de ondernemer dat zij de bestelling van de consument heeft ontvangen en dat deze voldoet aan de in het aanbod gestelde voorwaarden.


Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, is er nog geen bindende overeenkomst tot stand gekomen.


Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.


De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.


Door een bestelling te plaatsen, verklaart de consument wettelijk bekwaam te zijn voor het stellen van deze rechtshandeling. Indien dit niet het geval is, dient de bestelling te worden geplaatst of bevestigd door de ouders of voogd.


De ondernemer kan de overeenkomst beëindigen ingeval van overmacht zonder hiervoor schadeloosstelling verschuldigd te zijn.


Terug naar boven

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Bij producten:

De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 werkdagen dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.


De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

 • als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
 • als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
 • bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

 • Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

  De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende 14 werkdagen dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.


  De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.


  Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:

  Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.


  Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 werkdagen dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.


  Terug naar boven

  Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

  Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.


  De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.


  De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.


  Terug naar boven

  Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

  Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.


  Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.


  De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.


  Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.


  Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.


  Terug naar boven

  Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

  Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.


  De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten – evenwel beperkt tot de goedkoopste standaardlevering –door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.


  De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.


  Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.


  Terug naar boven

  Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

  De ondernemer kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor de navolgende producten en diensten:

 • Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 • Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

 • Terug naar boven

  Artikel 11 - De prijs

  Alle prijzen en informatie op deze website zijn onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.


  De prijzen die op het tijdstip van de bestelling zijn aangegeven op de website, zijn van toepassing.


  De prijzen zijn aangeduid in euro en inclusief alle belastingen, BTW, taksen en exclusief de verzendkosten. Het bedrag van deze verzendkosten wordt aangegeven voordat de bestelling wordt geplaatst.


  Terug naar boven

  Artikel 12 - Nakoming overeenkomst en extra garantie

  De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.


  Overeenkomstig de artikels 1649bis tot 1649octies (Oud) Burgerlijk Wetboek, geldt een garantietermijn van twee jaar indien het product niet conform is aan de geplaatste bestelling. Ingeval van de ontdekking van een gebrek of defect aan het product binnen de twee jaar na de levering, zal het product kosteloos worden hersteld of worden vervangen. De consument heeft de keuze tussen herstelling of vervanging tenzij dit buitensporig, onmogelijk zou zijn of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd. In die gevallen heeft de consument de mogelijkheid om een prijsverlaging of de ontbinding van de overeenkomst te vragen. Deze garantie geldt echter niet indien het gebrek of defect niet aanwezig was op het tijdstip van de levering en in plaats daarvan: 

 • te wijten is aan normale slijtage, rekening houdend met de aard van het goed en/of de gewone prestaties van een goed van dezelfde soort; of
 • te wijten is aan een gebrek aan onderhoud of verkeerde hantering van uw kant; of
 • te wijten is aan externe factoren, zoals bijvoorbeeld een ongeval.

 • Terug naar boven

  Artikel 13 - Levering en uitvoering

  De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.


  Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.


  Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Deze termijn gaat in vanaf de ontvangst van de betaling, dan wel vanaf de datum van de bestelling indien een betaling achteraf overeengekomen is. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en, behoudens overmacht, recht op eventuele schadevergoeding.


  Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.


  Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekendgemaakte vertegenwoordiger.


  Terug naar boven

  Artikel 14 - Betaling

  De betaling dient te gebeuren op het tijdstip van de bestelling online. Zoals vermeld in artikel 2 doet de bestelling en betaling ervan de verkoop nog niet tot stand komen. Deze komt pas tot stand wanneer de bestelling per mail bevestigd wordt door de ondernemer. De consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en) alvorens de betaling heeft plaatsgevonden.


  Indien per uitzondering de betaling niet ten tijde van de bestelling zou gebeuren, dan dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen. Bij niet-tijdige betaling kan de ondernemer ervoor kiezen de bestelling te annuleren.


  De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.


  Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.


  Terug naar boven

  Artikel 15 - Klachtenregeling

  De ondernemer beschikt over een klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.


  Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.


  Bij de ondernemer ingediende klachten worden beantwoord binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.


  De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen.


  Er bestaat voor consumenten in de EU een Online Dispute Resolution-platform van de Europese Commissie. Dit platform is te bereiken via de volgende link: http://ec.europa.eu/odr. De ondernemer is niet verplicht om deel te nemen aan deze vorm van geschillenregeling.


  Terug naar boven

  Artikel 16 - Geschillen

  Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is het Nederlands recht van toepassing onder voorbehoud van de toepassing van de bepalingen van Belgisch recht waarvan niet bij overeenkomst kan worden afgeweken.


  Terug naar boven

  Artikel 17 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

  Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.


  Terug naar boven

  Artikel 18 - Wijziging van de Algemene Voorwaarden

  Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze werden bekendgemaakt. De gewijzigde versie zal uitwerking hebben voor de toekomst, zonder van toepassing te zijn op reeds geplaatste bestellingen.


  Terug naar boven

  Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

  Modelformulier voor herroeping

  (dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)


  Aan: Floris van Bommel Shoes B.V.
  Huidevetterstraat 6, 2000 Antwerpen
  webshop@florisvanbommel.com


  Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende
  de verkoop van de volgende producten: [ aanduiding product ]*
  de levering van de volgende digitale inhoud: [ aanduiding digitale inhoud ]*
  de verrichting van de volgende dienst: [ aanduiding dienst ]*,
  herroept/herroepen* 


  Besteld op*/ontvangen op* [ datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten ]  

  [ naam consumenten(en) ] 

  [ adres consument(en) ]  

  [ handtekening consument(en) ] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)  

  * Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

  Contactformulier

  Vul het contactformulier zo volledig mogelijk in. We streven ernaar uw vraag, tijdens werkdagen, binnen 24 uur te beantwoorden. Voor dringende vragen kunt u ook altijd telefonisch contact met ons opnemen.

  Bijlage (optioneel)

  • De bijlage dient te voldoen aan de volgende voorwaarden:
  • Het bestand is een JPG, PNG, MP4 of GIF
  • De bestandsgrootte is max. 3 MB
  • U kunt slechts één bestand tegelijk uploaden. Mail voor meerdere bestanden naar webshop@florisvanbommel.com
  Verzenden

  Uw bericht is verzonden.

  There was an error, please try again later!